Walne Zgromadzenie

S T A T U T
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” W WARSZAWIE

….. WALNE ZGROMADZENIE

….. § 62
Walne Zgromadzenie Członków, będące najwyższym organem Spółdzielni, w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bródno”, z uwagi na to,  że liczba członków Spółdzielni przekracza 500,
odbywa się w częściach. …..

———————————————————————————-

….. § 63

1. Liczbę części Walnego Zgromadzenia ustala corocznie Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Spółdzielni posiadający prawa do lokali znajdujących się na terenie objętym działaniem więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest zadeklarować przynależność do jednej części Walnego Zgromadzenia. Przynależność taka obowiązuje według stanu na dzień 1 stycznia danego roku. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik członka Spółdzielni nie posiada biernego prawa wyborczego do organów Spółdzielni i Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to pełnomocników osób prawnych będących członkami Spółdzielni.
5. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz inne osoby zaproszone.
7. Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni, których sprawa jest rozpatrywana, mają prawo udzielania wyjaśnień w trakcie jej rozpatrywania.

….. § 64

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. uchwalanie kierunków rozwoju Spółdzielni w zakresie działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo – kulturalnej,
4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Powyższego postanowienia nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oraz form zabezpieczania tych zobowiązań,
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni i jej likwidacji, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni,
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 20 Statutu,
10. uchwalanie Statutu i jego zmian,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego lub wystąpienia z niego,
12. każdorazowe upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku spółdzielczego,
13. wybór delegatów na zjazd związku spółdzielczego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14. uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
15. uchwalanie kryteriów podziału Spółdzielni,
16. uchwalanie zasad prowadzenia przez Spółdzielnię innej niż określona w § 5 ust. 1 – 4 Statutu działalności związanej bezpośrednio z celami statutowymi,