Spółdzielni Mieszkaniowej

"Bródno"

RODO

 

 

 

Klauzula informacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności statutowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan te prawa egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pani/Pan o realizację działań statutowych ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności statutowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje;

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”. 
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak:
  - organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym  
  - niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, tacy jak:  
  - firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”
  - firmy remontowo-budowlane, firmy wykonujące okresowe przeglądy techniczne  
  - firma odpowiedzialna za monitoring terenów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”
   - inni usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i na nasze zlecenie; takie jak np. firmy sprzątające,
     firmy rozliczające koszty zużycia wody i ogrzewania, firmy świadczące usługi ochrony mienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych
 6. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na adres ul Krasnobrodzka 11, 03-214 Warszawa, lub przesłać drogą elektroniczną na adres iod @ smbrodno.pl
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych spółdzielni.

W jaki sposób można śledzić zmiany wprowadzone do Powiadomienia czyli niniejszej Klauzuli Informacyjnej:

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online lub do wglądu w biurze zarządu i administracjach osiedli oraz klubach osiedlowych i klatkach budynków mieszkalnych. Będziemy informować Panią/Pana o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji elektronicznej.