W dniu 31.12.2018 r. do biura Zarządu Spółdzielni dostarczono z Urzędu Dzielnicy Targówek zawiadomienia o podwyżkach opłat za korzystanie z gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym, podpisane przez Zarząd Dzielnicy Targówek. Na podstawie zawiadomień właściwe Administracje dokonały podwyżki opłat czynszowych od 2019 r. proporcjonalnie do powierzchni mieszkań.| Spółdzielnia wnosi w/w opłaty na podstawie Porozumienia 17.12.1993 r. zgodnie z którym odpłatność za korzystanie z gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe wynosi 1% aktualnej wartości gruntu, przy czym wysokość opłaty może ulec zmianie w związku z aktualizacją cen gruntów nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

W dniu 31.12.2018 r. Spółdzielnia złożyła w Dzielnicy Targówek protest przeciwko w/w podwyżkom opłat. W sprawie nadmiernych podwyżek wystąpiliśmy również do Prezydenta m.st. Warszawy, pismem z 11.01.2019 r.

Obecnie trwają negocjacje pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Bródno" a Dzielnicą Targówek dotyczące zmiany Porozumienia z 1993 r., na podstawie którego Urząd Dzielnicy Targówek dokonuje podwyżek.

W przypadku pozytywnego zakończenia rozmów, właściwe Administracje odpowiednio skorygują naliczenia opłat, o czym będziecie Państwo poinformowani pisemnie.

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT AKTUALNYCH OPŁAT UDZIELAJĄ ADMINISTRACJE OSIEDLI I TAM PROSIMY KIEROWAĆ EWENTUALNE PYTANIA.