Informacja Zarządu SM „Bródno” w sprawie wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2018 – 2022
w związku zarejestrowaniem zmian statutu Spółdzielni


W związku z rejestracją zmian statutu Spółdzielni uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniach 4, 5, 6, 7.06.2018 r., w którym istotną zmianą jest wydłużenie kadencji Rad Osiedli o 1 rok, Zarząd Spółdzielni informuje, że Zebrania Kolonii rozpoczęte w dniu 26.11.2018 r. z mocy prawa musiały być przerwane, a wybory do Rad Osiedli dokonane na tych Zebraniach są z mocy prawa nieważne.
Sytuacja ta powstała na skutek wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu w trakcie odbywania Zebrań.
Zebrania Kolonii zostały zwołane, gdy obowiązywał jeszcze statut ze zmianami z 2015 r., a sąd wydał postanowienie o wpisaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.11.2018 r. i z tą datą obowiązują przepisy znowelizowanego statutu.