S T A T U T
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BRÓDNO” W WARSZAWIE

  ..... WALNE ZGROMADZENIE
  § 76
  Walne Zgromadzenie Członków, będące najwyższym organem Spółdzielni, w Spółdzielni
  Mieszkaniowej „Bródno”, z uwagi na to,  że liczba członków Spółdzielni przekracza 500,
  odbywa się w częściach. .....

----------------------------------------------------------------------------------

..... § 77

  1. Liczbę części Walnego Zgromadzenia ustala corocznie Rada Nadzorcza.
  2. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego
  Zgromadzenia z tym,  że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali
  znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego
  Zgromadzenia. Członek Spółdzielni posiadający prawa do lokali znajdujących się na
  terenie objętym działaniem więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia zobowiązany
  jest zadeklarować przynależność do jednej części Walnego Zgromadzenia. Przynależność
  taka obowiązuje według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.
  3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady
  Nadzorczej, Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest
  zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz inne osoby zaproszone.    
  4. Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni, których sprawa jest
  rozpatrywana, mają prawo udzielania wyjaśnień w trakcie jej rozpatrywania.   
  § 78
  Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
  1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,  
  2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i
  sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
  Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium
  członkom Zarządu,
  3) uchwalanie kierunków rozwoju Spółdzielni w zakresie działalności gospodarczej,
  społecznej i oświatowo-kulturalnej,
  4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu
  polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  5) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu
  pokrycia strat,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej
  wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Powyższego postanowienia  nie stosuje się
  do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali,
  domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach  wielostanowiskowych,
  7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć oraz
  form zabezpieczania tych zobowiązań,
  8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni i
  jej likwidacji, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni,
  9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
  10) uchwalanie Statutu i jego zmian,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku
  spółdzielczego lub wystąpienia z niego,
  12) każdorazowe upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie związku
  spółdzielczego,
  13) wybór delegatów na zjazd związku spółdzielczego, w którym Spółdzielnia jest
  zrzeszona,
  14) uchwalanie regulaminów  Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,  
  15) uchwalanie kryteriów podziału Spółdzielni,
  16) uchylony,
  17) uchylony.